Quero formar parte!

Queres formar parte de Vía Sete?

Apúntate neste formulario. Contactaremos contigo brevemente, prometido!

Protección de datos

En cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a Asociación Coro do Local (inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia), como Responsable do Tratamento, infórmalle que os datos persoais solicitados mediante o presente formulario serán obxecto de tratamento automatizado ou manual, coa finalidade de prestar o servizo de coro e as actividades que del deriven. O envío dos seus datos implica aceptar e consentir o tratamento deles, que serán incorporados a un ficheiro de datos debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos.

IMPORTANTE: En ningún caso deberá incluír datos persoais que fagan referencia á súa ideoloxía, afiliación sindical, relixión ou crenzas, orixe racial, saúde ou vida sexual, xa que nestes casos, procederase ao seu borrado. Informámoslle de que os seus datos poderán ser comunicados a outras entidades ou administracións para cumplir cas esixencias da actividade, nomeadamente ó Concello de Pontevedra.

Entendemos que os datos facilitados son do propio interesado e que son certos.
A Asociación Coro do Local garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos facilitados, conforme ao procedemiento establecido na normativa vixente, mediante solicitude remitida ó enderezo de correo electrónico: viasetecoro@gmail.com, achegando en todo caso, fotocopia do DNI ou documento equivalente válido en dereito que permita acreditar a súa identidade.

Advertisements